Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2016

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
3 As 221/2014 - 46 28. 12. 2016 B Definice „závad na vozidle ohrožujících provoz na pozemních komunikacích“, podávající se z §36 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., je nepoužitelná pro potřeby definice vozidla technicky nezpůsobilého k provozu na pozemních komunikacích ve smyslu §37 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., neboť toto ustanovení vyhlášky citované ustanovení zákona neprovádí (§91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb.). Z tohoto důvodu nemůže být zjištění závad popsaných v §36 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., samo o sobě důvodem pro závěr o spáchání přestupku podle ustanovení §125c odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ale je povinností správního orgánu provést úvahu o konkrétním dopadu takových vad na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
3 As 121/2014 - 35 28. 12. 2016 B I. Správci a zpracovatelé osobních údajů se nemohou soukromoprávní dispozicí (zde uzavřením smlouvy se soukromoprávním subjektem o likvidaci listin obsahujících osobní údaje) vyvázat z povinností, které jim ukládá §13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. II. Pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle §45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, postačí zjištění, že správcem či zpracovatelem zvolený způsob zpracování osobních údajů nevylučuje neoprávněné nakládání s osobními údaji ve smyslu §13 odst. 1 tohoto zákona. Pro vznik deliktní odpovědnosti tedy postačí i jen potencialita ohrožení chráněného objektu (ochrany osobní údajů), aniž by muselo být prokázáno, že k neoprávněnému nakládání s osobními údaji skutečně došlo.
3 Ads 279/2015 - 24 28. 12. 2016 B Důchod neprávem odepřený či přiznaný v nižší výměře, než náležel, lze podle §56 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění čl. I bodu 71 zákona č. 306/2008 Sb., a podle čl. II bodu 14 téhož zákona přiznat či doplatit nejvýše za 3 roky zpětně ode dne účinnosti uvedených ustanovení zákona č. 306/2008 Sb., tj. nejdříve od 1. 1. 2006, a to i v případě, kdy k odepření dávky či k chybnému stanovení její výše došlo v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení.
4 As 225/2016 - 21 22. 12. 2016 B Pokud svědek (policista) v rámci svědecké výpovědi odkáže na situační náčrt místa spáchání přestupku, který vyhotovil a předložil správnímu orgánu až v souvislosti se svou svědeckou výpovědí, a tento náčrt je řádně proveden jako důkaz v řízení před správním orgánem, mohou správní orgány takovýto důkaz použít dle §51 odst. 1 správního řádu a hodnotit jej.
1 As 115/2016 - 23 21. 12. 2016 B S žalobou proti rozhodnutí o nařízení odstranění stavby prováděné nebo provedené bez potřebného povolení nebo v rozporu s ním podle §129 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nelze po uplynutí tříleté lhůty podle §101b odst. 1 s. ř. s. spojit návrh na zrušení územně plánovací dokumentace ve smyslu §101a odst. 1 druhá věta.
7 As 274/2016 - 16 21. 12. 2016 B Podání učiněné způsobem, jenž vyžaduje potvrzení podle §37 odst. 2 s. ř. s., je nutno v zákonné třídenní lhůtě potvrdit u soudu, u něhož bylo učiněno, jinak se k němu nepřihlíží.
6 As 47/2016 - 28 21. 12. 2016 B I. Držitelem registrace distributora pohonných hmot, která je předpokladem pro obchodování s pohonnými hmotami, může být pouze osoba splňující poměrně přísné zákonné požadavky. Jakmile příslušné orgány evidují nedoplatek dle §6h odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, musí být registrace subjektu, který nesplňuje podmínku bezdlužnosti, zrušena. Zákonnost titulu, z něhož nedoplatek vznikl, nepřísluší celnímu orgánu rozhodujícímu z moci úřední o zrušení registrace přezkoumávat; rozhoduje na základě ověření existence evidovaného nedoplatku ke dni svého rozhodnutí. II. Rozhodnutí o zrušení registrace distributora pohonných hmot dle §6m odst. 2 písm. b) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, není přímo vázáno na rozhodnutí, kterým byla stanovena povinnost uhradit částku na zajištění daně, nýbrž je vázáno na evidenci nedoplatku, který vznikl teprve tehdy, nebyla-li částka povinným řádně a včas uhr ...
8 As 80/2016 - 36 21. 12. 2016 B Ruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí správního soudu a současně zčásti věc vrací tomuto soudu k dalšímu řízení a zčásti sám rozhoduje konečným způsobem (§110 odst. 1 část věty první za středníkem s. ř. s.), rozhodne o nákladech řízení o kasační stížnosti v novém rozhodnutí krajský soud.
1 As 303/2016 - 64 21. 12. 2016 B Pojem „osoba, která dala podnět k zahájení řízení“ obsažený v §186 odst. 2 větě druhé zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění do 30. 9. 2016, nelze vykládat tak, že se jedná pouze o navrhovatele ve smyslu §68 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Tento pojem zahrnuje širší okruh osob, do kterého lze zahrnout též osobu, která je členem bezpečnostního sboru (a to i vedoucím příslušníkem osoby, proti které je kázeňské řízení vedeno).
8 As 152/2015 - 103 20. 12. 2016 B Stavební zákon z roku 2006 ve znění účinném do 31. 12. 2012 nestanovil lhůtu, ve které byl pořizovatel územního plánu povinen splnit svůj závazek zpracovat územní studii prověřující možné změny využití území podle §43 odst. 2 tohoto zákona. Úvaha pořizovatele o délce stanovené lhůty je však limitována cíli a úkoly územního plánování a ústavně zaručenými právy dalších zúčastněných subjektů.Lhůta pro pořízení územní studie jako podmínky pro novou zástavbu na plochách specifikovaných v územním plánu stanovená v délce 18 let je zpravidla lhůtou nepřiměřenou.
3 As 241/2014 - 41 20. 12. 2016 B Na uplatnění fikce doručení dle §24 odst. 1 správního řádu nemá vliv skutečnost, zda po uplynutí úložní doby došlo ke vhození doručované písemnosti do schránky adresáta.
8 As 54/2016 - 71 20. 12. 2016 B Lhůta podle §9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, určená soudem k zaplacení soudního poplatku za návrh na zahájení řízení nepočne běžet a nemůže marně uplynout, jestliže usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, a není proto veřejnou listinou.
5 As 94/2015 - 79 20. 12. 2016 B I. Přestože §22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, který stanoví minimální šířku veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, náleží do části třetí této vyhlášky, která stanoví požadavky na vymezování pozemků a umísťování staveb, není vyloučeno, aby rovněž orgány územního plánování přihlédly k tomuto ustanovení v případě, kdy v územním plánu vymezují prostranství pro pozemní komunikaci v rámci plochy určené pro zástavbu rodinnými domy. II. Podle §10i ve spojení s §10a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění účinném od 1. 1. 2013, a ve spojení s §47 stavebního zákona z roku 2006, ve znění účinném od 1. 1. 2013, krajský úřad ve svém stanovisku k návrhu zadání územního plánu rovněž zhodnotí, zda má být budoucí návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, přičemž neprovádí zjišťovací řízení, ale je povinen v případech, kdy je z návrh ...
2 As 234/2016 - 27 15. 12. 2016 B Pro vznik stavu krajní nouze [§2 odst. 2 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích] je třeba skutečné, reálné nebezpečí, které přímo hrozí nebo trvá v čase i prostoru, nikoliv jen v představě osoby, která jej odvrací. Pokud nebezpečí není reálné, neexistuje ani ohrožení zákonem chráněných zájmů, nejde o čin spáchaný při odvracení nebezpečí a nevzniká právo jednat v krajní nouzi. Odstraňování domnělého nebezpečí, při němž dochází k porušování zájmů jiných osob, je společensky nebezpečné a nežádoucí.
2 As 228/2016 - 76 15. 12. 2016 B Rozhodnutí odvolacího orgánu podle §90 odst. 1 písm. b) správního řádu, jímž bylo zrušeno rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, kterým bylo ve zkráceném přezkumném řízení podle §98 správního řádu zrušeno rozhodnutí o vydání nemovitosti podle §9 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a věc vrácena správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání v přezkumném řízení, nezasahuje do subjektivních veřejných práv toho, komu byla nemovitost vydána, a proto není „rozhodnutím“ ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s., a je tudíž vyloučeno ze soudního přezkumu podle §68 písm. e) a §70 písm. a) s. ř. s.
9 As 61/2016 - 43 15. 12. 2016 B Soud není oprávněn, aby při přezkumu rozhodnutí správního orgánu o zastavení řízení, zkoumal, zda ve věci nebyl dán jiný důvod pro zastavení řízení, než který byl uveden správním orgánem, pokud by nešlo o důvod, ke kterému je povinen přihlížet z moci úřední (§66 správního řádu, §2 a §75 odst. 2 s. ř. s., čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod).
2 As 254/2016 - 39 15. 12. 2016 B Upozornění podle §59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, nemá charakter sankce; v případě upozornění na porušení povinnosti předložit záznam o vysílání jde o opatření, jehož cílem je zjednání nápravy.
9 As 140/2016 - 46 8. 12. 2016 B Při posuzování kvalifikačních předpokladů pro výkon rozhodce pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv (§35b odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů) je při hodnocení obsahu a rozsahu dosaženého zahraničního právnického vzdělání nutné přihlížet nejen k znalostem žadatele získaným studiem, ale i k jeho dovednostem a případné praxi získané po ukončení studia.
5 Afs 79/2015 - 32 8. 12. 2016 B Převod nemovitosti ve společném jmění manželů byl osvobozen dle §20 odst. 7 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, od daně z převodu nemovitostí, pokud podmínky pro osvobození dle tohoto ustanovení splňoval alespoň jeden z manželů.
5 As 257/2015 - 32 8. 12. 2016 B I. Při posuzování technické možnosti připojení na kanalizaci ve smyslu §3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je nutné zohlednit zásadu proporcionality. Nelze totiž vydat rozhodnutí o povinnosti připojit se na kanalizaci, pokud by takové rozhodnutí bylo zcela zjevně nepřiměřené okolnostem případu. II. V rámci posouzení technické možnosti realizace připojení ve smyslu §3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, není správní orgán oprávněn rozhodovat o záležitostech umístění přípojky a stanovení stavebně-technických podmínek pro její provedení, neboť to je předmětem postupů podle stavebního zákona z roku 2006.
1 Azs 273/2016 - 29 7. 12. 2016 B Spojení „žil s občanem Evropské unie ve společné domácnosti“ obsažené v §15a odst. 3 písm. a) bodu 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 17. 12. 2015, je nutno vykládat tak, že musí jít o společné soužití s občanem EU, které bezprostředně předchází vstupu cizince (rodinného příslušníka) na území členského státu EU.
6 Afs 2/2016 - 50 30. 11. 2016 B I. Jestliže byl v dotačních podmínkách závazných pro příjemce dotace v rozporu se zákonem zakotven opravný prostředek proti postupu poskytovatele dotace, musí soudy respektovat princip důvěry jednotlivce ve správnost aktů veřejné moci, posuzují-li, zda byl určitý procesní prostředek ochrany práva podán řádně a včas [§46 odst. 1 písm. b) a §72 odst. 1 s. ř. s.]. II. Lhůta k podání žaloby proti opatření dle §14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění účinném do 19. 2. 2015, nemohla příjemci dotace uplynout dříve, než správní orgán rozhodl o opravném prostředku zakotveném v dotačních pravidlech. Na tom nic nemění skutečnost, že rozhodnutí o takovém opravném prostředku bylo nicotné, neboť „příslušný“ správní orgán neměl pravomoc o něm rozhodovat a podle zákona takový prostředek vůbec neexistoval. To vše za situace, kdy zákon o rozpočtových pravidlech v rozhodném znění obsahoval výluku ze soudního přezkumu předmětného opatření, která byla následně prohlášena za proti ...
2 As 241/2016 - 30 30. 11. 2016 B I. Při posuzování účastenství v řízení o umístění plavebního znaku podle §28 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, bylo třeba zkoumat, zda samotné umístění tohoto plavebního znaku mohlo mít vliv na vlastníky nemovitostí v okolí údolní nádrže. II. V případě splnění podmínek účastenství je u rozhodnutí z roku 2004 třeba zkoumat, kdy účastnice řízení nabyla vědomost o existenci a obsahu rozhodnutí umožňující jí další procesní postup. III. Oprávněného z rozhodnutí o umístění plavebního znaku musí soud vyzvat dle §34 odst. 2 s. ř. s. k vyjádření, zda v soudním řízení bude uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení.
Nad 272/2016 - 39 30. 11. 2016 B K řízení o žalobě proti rozhodnutí o žádosti o udělení státního občanství České republiky (§7 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky) je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je sídlo Ministerstva vnitra jako správního orgánu, který vydal rozhodnutí o žádosti v I. stupni (§7 odst. 2 s. ř. s.). Ustanovení §172 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, určující zvláštní místní příslušnost soudů ve správním soudnictví, se v daném případě neužije.
7 As 2/2016 - 153 29. 11. 2016 B I. Jednou z povinností, kterou zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ukládá Českému telekomunikačnímu úřadu, je povinnost sledovat a vyhodnocovat vývoj úrovně cen na relevantních trzích (§56 odst. 3 tohoto zákona). Pokud zjistí, že původně nastavená cenová regulace neplní svůj účel, je oprávněn přistoupit k její změně (§57 odst. 1 téhož zákona). II. Při stanovení cenové regulace v případě poskytování služeb ukončení volání v pevných a mobilních sítích (služby terminace) vychází Český telekomunikační úřad z doporučení Komise 2009/396/ES o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU a metodiky výpočtu v něm uvedené jakožto vhodného opatření k regulaci cen na trhu ukončení volání. Odchýlit se od postupu stanoveného v tomto doporučení může pouze v případě, že to vyžadují důvody spojené s okolnostmi daného případu, zejména zvláštní charakter trhu.
12 Ksz 3/2016 - 37 29. 11. 2016 B Státní zástupce se dopouští kárného provinění podle §28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, jestliže po vydání usnesení o zastavení trestního stíhání obviněného z důvodů, že trestní stíhání je nepřípustné, jelikož je podmíněno souhlasem poškozeného, který byl vzat zpět, a obviněný nebyl v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný, v rozporu s §71 odst. 2 písm. a) trestního řádu obviněného neprodleně nepropustí z vazby, vyčkává na právní moc rozhodnutí o zastavení trestního stíhání a usnesení o propuštění obviněného z vazby vydá až za sedm dní s tím, že se obviněný z vazby propouští až následujícího dne, v důsledku čehož obviněný pobýval ve vazbě nezákonně po dobu osmi dní.
8 As 156/2016 - 35 28. 11. 2016 B Pro založení odpovědnosti provozovatele vozidla za správní delikt je sice podle §125f odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích nutné, aby porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazovalo znaky přestupku podle tohoto zákona, toto ustanovení však nelze vykládat tak, že jsou správní orgány v řízení o správním deliktu povinny zjišťovat, zda byly naplněny všechny předpoklady přestupkové odpovědnosti řidiče vozidla. Pro splnění podmínky podle §125f odst. 2 písm. b) citovaného zákona postačí, že jednání řidiče vykazuje znaky přestupku.
2 As 189/2016 - 35 24. 11. 2016 B Veřejnou institucí ve smyslu §2 odst. 1 in fine zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, není akciová společnost, v níž má územní samosprávný celek jako akcionář sice většinu hlasovacích práv na valné hromadě, avšak uzavřením akcionářské smlouvy a úpravou dalších pravidel jejího fungování (zde změnou stanov) se dobrovolně vzdal svých výhod pramenících z většiny hlasovacích práv tak, že není sám (bez součinnosti s dalším akcionářem) schopen v ní prosadit svoji vůli.
7 Azs 219/2016 - 25 24. 11. 2016 B Příslušnost k Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církvi a skutečnost, že tato církev není na Ukrajině zaregistrována, nejsou samy o sobě důvodem ke shledání odůvodněnosti obav z pronásledování z důvodu náboženství ze strany ukrajinských státních orgánů ve smyslu §12 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
9 Azs 255/2016 - 24 24. 11. 2016 B Doručovací adresou ve smyslu §46 a §46a o. s. ř. nemůže být datová schránka jiné osoby, než pro kterou byla datová schránka zřízena.
3 Afs 200/2014 - 79 23. 11. 2016 A I. Pojem „lidská krev a její složky“ použitý v §58 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nevyvolává pochybnost o jeho obsahu, neboť dodatek „a její složky“ zřetelně vyjadřuje, že český zákonodárce zamýšlel od DPH osvobodit (bez nároku na odpočet daně) nejen krev, která obsahuje všechny její elementy, ale rovněž její separované složky, ať už se jedná o jednotlivé druhy krevních buněk, krevní plazmu či jiné komponenty, které lze dostupnými metodami z lidské krve oddělit a s nimiž lze samostatně nakládat. Naproti tomu evropský zákonodárce zamýšlel osvobodit od DPH (bez nároku na odpočet daně) jen dodání lidské krve. Transpozice čl. 132 odst. 1 písm. d) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty ustanovením §58 odst. 2 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty tedy byla provedena extenzivně, neboť vnitrostátní úprava dopadá na širší okruh případů než úprava unijní. II. Přímá aplikace čl. 132 odst. 1 písm. d) směrnice Rady 2006/112/ES o společ ...
3 As 261/2015 - 38 23. 11. 2016 B Nárok na výplatu jednorázového příspěvku nemůže zaniknout podle §2 odst. 2 věty druhé nařízení vlády č. 135/2009 Sb. ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb., pokud oprávněná osoba uvedená v §1 odst. 2 nařízení podala žádost o tuto dávku již za účinnosti nařízení vlády č. 135/2009 Sb. v původním znění, ve lhůtě stanovené tehdy v §2 odst. 1 nařízení, a to bez ohledu na skutečnost, že tato žádost byla rozhodnutím správního orgánu zamítnuta.
2 Afs 244/2016 - 58 23. 11. 2016 B Krajský soud přezkoumávající zajišťovací příkaz (§167 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) musí provést důkaz znaleckým posudkem předloženým žalobcem, pokud ten může zpochybnit samotnou existenci dlužné daně, a vyhodnotit jej v kontextu s ostatními důkazy opatřenými v daňovém řízení.
2 Afs 100/2016 - 29 22. 11. 2016 B I. Úplatný výkon funkce jednatele společnosti s ručením omezeným je samostatně vykonávanou ekonomickou činností ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, a proto je jednatel osobou povinnou k DPH. II. Při posuzování nároku společnosti s ručením omezeným na odpočet DPH je nutno otázku, zda jednatel – fyzická osoba při výkonu své funkce poskytl společnosti zdanitelné plnění, posuzovat přímo v intencích článků 9 a 10 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, neboť poslední část §5 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která vylučuje ze systému DPH činnosti fyzické osoby, jejíž příjmy jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti, je s touto směrnicí v rozporu.
5 As 104/2013 - 46 16. 11. 2016 B Rozhoduje-li krajský soud ve správním soudnictví o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, kterým bylo rozhodnuto o vině a trestu za správní delikt v situaci, kdy zákon, kterého bylo použito, byl po právní moci správního rozhodnutí změněn nebo zrušen, je povinen přihlédnout k zásadě vyjádřené ve větě druhé čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, podle níž se trestnost činu posoudí a trest ukládá podle právní úpravy, která nabyla účinnosti až poté, kdy byl trestný čin spáchán, je-li to pro pachatele příznivější.
1 Afs 183/2014 - 55 16. 11. 2016 B I. V žalobě proti rozhodnutí o stanovení daně lze namítat nezákonnost daňové kontroly, která předcházela vydání tohoto rozhodnutí, i pokud žalobce nenapadl její nezákonnost zásahovou žalobu dle §82 a násl. s. ř. s. II. Dozví-li se správce daně jinak než na základě daňové kontroly (zejména z poznatků při správě jiných daní, z informací od jiných orgánů či soukromých subjektů nebo z vlastní vyhledávací činnosti) o skutečnostech či důkazech nasvědčujících tomu, že by daňovému subjektu měla být určitá daň doměřena, je zásadně povinen daňový subjekt o tom zpravit a vyzvat jej podle §145 odst. 2 věty první zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, k podání dodatečného daňového tvrzení.
1 As 182/2016 - 28 16. 11. 2016 B I. Spolek založený za účelem ochrany přírody a krajiny, působící obvykle na jiném místě než je objekt, o němž se vede správní řízení, může být účastníkem řízení podle §70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tehdy, pokud se řízení týká objektu s určitým stupněm celostátní ochrany (např. národního parku). II. Ochrana dřevin, ať již před nedůvodným kácením nebo poškozením, například v důsledku stavebních prací, je zajištěna předpisy na ochranu přírody a krajiny. Probíhá-li řízení o záměru, v jehož důsledku zjevně může dojít k poškození dřevin rostoucích mimo les (§7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), nelze v takovém řízení vyloučit dotčení zájmu na ochraně přírody a krajiny legitimizujícího účast spolku podle §70 téhož zákona.
4 Ads 168/2016 - 36 10. 11. 2016 A V řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu podle §79 a násl. s. ř. s. je žalovaným přímo ze zákona také správní orgán, na nějž v průběhu soudního řízení přešla působnost správního orgánu, který je podle žalobního tvrzení nečinný (srov. §69 s. ř. s. analogicky).
7 Afs 299/2015 - 61 10. 11. 2016 A I. Rozdíl mezi §254 odst. 1 a §254 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, spočívá v tom, že podle prvního odstavce je daňovému subjektu poskytována kompenzace za nezákonné jednání správce daně při stanovení daně (rovina nalézací), zatímco podle druhého odstavce je daňovému subjektu poskytována kompenzace za nezákonné vymáhání (rovina platební). II. Pokud správce daně při vymáhání daně vyměřené platebním výměrem zřídil zástavní právo k nemovitostem daňového subjektu, který je poté nedobrovolně prodal a výtěžek složil na exekuční účet správce daně, náleží daňovému subjektu úrok za dobu neoprávněně vedeného exekučního řízení (§254 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu), jestliže byl platební výměr posléze zrušen. Úrok ve dvojnásobné výši (oproti úroku podle §254 odst. 1 daňového řádu) náleží bez ohledu na to, že na prodej nemovitosti nebyl přímo vydán exekuční příkaz.
3 As 278/2015 - 44 10. 11. 2016 A Ustanovení §68 písm. a) s. ř. s. nevylučuje možnost podat žalobu proti rozhodnutí povinného subjektu, který opakovaně odmítne poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a ignoruje přitom závazný právní názor obsažený v předchozím rozhodnutí nadřízeného orgánu, z něhož lze seznat, že informace povinným subjektem poskytnuty být měly, respektive mají. Za takovéto situace nelze po žadateli spravedlivě požadovat, aby znovu formálně vyčerpal příslušný opravný prostředek podle předpisů o správním řízení, jestliže rozhodnutí o něm by mohlo vést nanejvýš k témuž procesnímu výsledku, kterého již jednou dosáhl.
2 Afs 165/2016 - 26 10. 11. 2016 A I. Rozhodnutí správce daně o zamítnutí žádosti o prodloužení lhůty k podání daňového tvrzení (§36 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) není „rozhodnutím“ ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s., neboť samo o sobě ještě nezasahuje do práv či povinností daňového subjektu. Jeho samostatný soudní přezkum na základě žaloby proti rozhodnutí správního orgánu je proto nepřípustný podle §68 písm. e) ve spojení s §70 písm. a) s. ř. s. Zákonnost rozhodnutí o uvedené žádosti se posoudí v rámci případného přezkumu zákonnosti na to navazujícího rozhodnutí, pro něž bylo právně významné, zda daňové tvrzení bylo podáno včas. II. Právní názor vyslovený Nejvyšším správním soudem nemůže správní orgán v jiných obdobných případech bez dalšího odmítnout jako „ojedinělé soudní rozhodnutí“.
Vol 4/2016 - 191 10. 11. 2016 A I. Námitky porušení §66 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, při odvolávání kandidatury kandidáta politickou stranou, spadají do řízení o neplatnosti voleb a hlasování podle §90 s. ř. s., neboť důsledky odvolání kandidatury nastávají ze zákona a projevují se zveřejněním informace o odvolání kandidatury ve volebních místnostech příslušného volebního obvodu a ve fázi samotného hlasování a zjišťování jeho výsledků tím, že volební orgány k hlasům ve prospěch odvolaného kandidáta přihlížet nesmí. II. Odvolá-li politická strana (volebního) zmocněnce, příp. jeho náhradníka podle §61 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, je oprávněna během celého volebního procesu (tzn. i po uplynutí lhůty k podávání, respektive odstraňování vad přihlášek k registraci kandidátů, resp. po registraci přihlášek) jmenovat nového zmocněnce, popř. jeho náhradníka. III. Osoba oprávněná jednat za politickou stranu navenek je oprávněna jmenova ...
Vol 8/2016 - 29 10. 11. 2016 A Porušením zákazu vyjádřeného v §16 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění účinném do 31. 12. 2016 („V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.“) je i zveřejnění předvolebních průzkumů na veřejném profilu v síti Facebook.
7 As 73/2016 - 27 10. 11. 2016 B Správní orgán, který by byl jinak příslušný k odvolání proti stavebnímu povolení, neověřuje při rozhodování o námitkách proti oznámení stavebního záměru podle §117 odst. 5 stavebního zákona z roku 2006 účinky budoucího užívání stavby. Při úvaze, zda měl být opatřen souhlas namítatele se stavbou (§117 odst. 4) však není omezen vymezením stavby v projektové dokumentaci či v certifikátu autorizovaného inspektora, ale musí sám uvážit, jak bude dokončená stavba v budoucnu fakticky užívána. Teprve poté lze určit subjekty, jejichž souhlasu se stavebním záměrem je podle §117 odst. 2 písm. f) téhož zákona třeba.
2 As 182/2016 - 32 10. 11. 2016 B I. K naplnění skutkové podstaty správního deliktu ohrožení životního prostředí v lesích užíváním lesní půdy k jiným účelům než pro plnění funkcí lesa podle §4 písm. a) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa (zde zakládání nadměrných vnadišť), je třeba prokázat konkrétní protiprávní konání nebo opomenutí. Odpovědnost za delikt nelze dovozovat z odpovědnosti uživatele honitby za škodu podle §52 odst. 1 písm. a) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. II. Vnadištěm lze rozumět myslivecké zařízení sloužící k přikrmování zvěře za účelem usnadnění jejího lovu. Za standardní způsob zakládání vnadišť je třeba považovat takový postup, při němž je naplněn předpokládaný účel při současném vyloučení vzniku nadměrných škod.
9 As 218/2016 - 63 9. 11. 2016 A Výzvou podle §114 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nemůže být osoba vykonávající komunikační činnost podle tohoto zákona přímo zkrácena na svých právech, výzvu proto nelze považovat za zásah ve smyslu §82 s. ř. s.
1 Ads 236/2016 - 29 9. 11. 2016 B Institut nového rozhodnutí o podpoře v nezaměstnanosti podle §54 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, slouží k nápravě nezákonnosti či nesprávnosti existujících v době vydání rozhodnutí o podpoře v nezaměstnanosti. Skutečnosti nastalé po vydání rozhodnutí o podpoře v nezaměstnanosti nejsou důvodem pro vydání nového rozhodnutí.
1 As 300/2015 - 35 9. 11. 2016 B Při soudním přezkumu rozhodnutí správních orgánů soud v rozsahu žalobních námitek zkoumá správnost a úplnost skutkových zjištění a v tomto rozsahu je může ověřit i opětovným provedením některých důkazů, případně provedením důkazů nových (§75 odst. 2 a §77 s. ř. s.). Jestliže však žalobce před soudem navrhne provedení důkazu, jehož důkazní hodnota se v důsledku plynutí času snížila či zcela vymizela, je pouze důsledkem jeho procesní taktiky, pokud k takovému důkazu soud nepřihlédne, nebo jej dokonce ani neprovede.
9 Afs 267/2015 - 41 3. 11. 2016 B Lhůta pro vyměření daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2010 uplynula s ohledem na §264 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, dne 31. 12. 2013, pokud nedošlo k jejímu přerušení či stavení.
Vol 7/2016 - 25 2. 11. 2016 B I. Sdružením politických stran nebo politických hnutí podle §90 odst. 2 s. ř. s. je třeba rozumět mj. koalice politických stran a hnutí podle §31 odst. 1 a §60 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Účastníky řízení jsou všechny politické strany a hnutí v koalici. II. Kandidát, který nebyl nezávislým kandidátem, není aktivně legitimován k podání návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta podle §87 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.

Za rok 2016 bylo zveřejněno 348 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 7 stran,
v čase 0.000087 sekundy z toho 0.000030 sekundy NoSQL databáze.