Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2010

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
102/2010 Sb.m.s. 22. 12. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:102.2010
101/2010 Sb.m.s. 22. 12. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Španělského království
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:101.2010
100/2010 Sb.m.s. 22. 12. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:100.2010
99/2010 Sb.m.s. 22. 12. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:099.2010
98/2010 Sb.m.s. 17. 12. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2010 – 2013
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:098.2010
97/2010 Sb.m.s. 14. 12. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:097.2010
96/2010 Sb.m.s. 30. 11. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Islámskou republikou Afghánistán
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:096.2010
95/2010 Sb.m.s. 16. 11. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou měnícího Dohodu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:095.2010
94/2010 Sb.m.s. 16. 11. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané v Ammánu dne 20. září 1997
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:094.2010
93/2010 Sb.m.s. 9. 11. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:093.2010
92/2010 Sb.m.s. 5. 11. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o účasti v adresáři veřejných klíčů ICAO pro elektronické strojově čitelné cestovní doklady a o sdílení nákladů
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:092.2010
91/2010 Sb.m.s. 26. 10. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy II Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:091.2010
90/2010 Sb.m.s. 19. 10. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn příloh A, B a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:090.2010
89/2010 Sb.m.s. 19. 10. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 9. dubna 2002 ve Valletě
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:089.2010
88/2010 Sb.m.s. 19. 10. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky v Berlíně, kterou česká strana oznámila německé straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:088.2010
87/2010 Sb.m.s. 19. 10. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, kterou česká strana oznámila polské straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:087.2010
86/2010 Sb.m.s. 19. 10. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky ve Vídni, kterou česká strana oznámila rakouské straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:086.2010
85/2010 Sb.m.s. 19. 10. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, kterou česká strana oznámila slovenské straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:085.2010
84/2010 Sb.m.s. 19. 10. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:084.2010
83/2010 Sb.m.s. 27. 9. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:083.2010
82/2010 Sb.m.s. 24. 9. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:082.2010
81/2010 Sb.m.s. 24. 9. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Göteborgu dne 30. listopadu
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:081.2010
80/2010 Sb.m.s. 24. 9. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Aarhusu dne 24. června 1998
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:080.2010
79/2010 Sb.m.s. 24. 9. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Aarhusu dne 24. června 1998
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:079.2010
78/2010 Sb.m.s. 24. 9. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o dalším snižování emisí síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Oslo dne 14. června 1994
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:078.2010
77/2010 Sb.m.s. 24. 9. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o omezení emisí těkavých organických látek nebo jejich toků přes hranice k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Ženevě dne 18. listopadu 1991
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:077.2010
76/2010 Sb.m.s. 24. 9. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o omezování emisí oxidů dusíku nebo jejich toků přes hranice států k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Sofii dne 31. října 1988
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:076.2010
75/2010 Sb.m.s. 24. 9. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o snížení emisí síry nebo jejich toků přes hranice států nejméně o 30 procent k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Helsinkách dne 8. července 1985
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:075.2010
74/2010 Sb.m.s. 8. 9. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:074.2010
73/2010 Sb.m.s. 2. 9. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. května 1993 v Praze
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:073.2010
72/2010 Sb.m.s. 19. 8. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:072.2010
71/2010 Sb.m.s. 19. 8. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:071.2010
70/2010 Sb.m.s. 19. 8. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o nótě Velvyslanectví České republiky v Tiraně, kterou byly albánské straně oznámeny kontaktní údaje orgánů příslušných ke spolupráci podle Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:070.2010
69/2010 Sb.m.s. 19. 8. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:069.2010
68/2010 Sb.m.s. 9. 8. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Zápisu o opravě Lisabonské smlouvy ze dne 23. března 2010 (Čtvrtý protokol o opravách)
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:068.2010
67/2010 Sb.m.s. 9. 8. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Zápisu o opravě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii ze dne 23. března 2010 (Šestý protokol o opravách)
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:067.2010
66/2010 Sb.m.s. 9. 8. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Zápisu o opravě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii ze dne 8. března 2010 (Pátý protokol o opravách)
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:066.2010
65/2010 Sb.m.s. 5. 8. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:065.2010
64/2010 Sb.m.s. 2. 8. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti vzdělávání
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:064.2010
63/2010 Sb.m.s. 2. 8. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o spolupráci při boji proti nelegálnímu zaměstnávání, neohlášené výdělečné činnosti a nelegálnímu najímání přeshraničních pracovníků a s tím souvisejícímu přeshraničnímu zneužívání sociálních dávek a neodvádění pojistného
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:063.2010
62/2010 Sb.m.s. 29. 7. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/ /1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:062.2010
61/2010 Sb.m.s. 12. 7. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:061.2010
60/2010 Sb.m.s. 12. 7. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:060.2010
59/2010 Sb.m.s. 12. 7. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2010–2013
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:059.2010
58/2010 Sb.m.s. 12. 7. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:058.2010
57/2010 Sb.m.s. 2. 7. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:057.2010
56/2010 Sb.m.s. 30. 6. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypovězení článku 8 odstavce 4 Evropské sociální charty
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:056.2010
55/2010 Sb.m.s. 30. 6. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypovězení Úmluvy o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:055.2010
54/2010 Sb.m.s. 30. 6. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic podepsané dne 17. dubna 2002 v Sarajevu
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:054.2010
53/2010 Sb.m.s. 30. 6. 2010 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/ /2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s. a č. 52/ /2009 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
PDF
ECLI:CZ:SM:2010:053.2010

V roce 2010 bylo publikováno 102 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,180 ms (z toho 0,028 ms NoSQL).