Sbírka zákonů
ročník 1953

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
115/1953 Sb. 31. 12. 1953 Zákon o právu autorském (autorský zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:115.1953
114/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:114.1953
113/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení o ředitelských fondech v hospodářských organisacích dopravních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:113.1953
112/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:112.1953
111/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení o základních fondech hospodářských organisací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:111.1953
110/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení o správě národního majetku rozpočtovými organisacemi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:110.1953
109/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:109.1953
108/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení o fondech dlouhodobého úvěru pro výrobní a spotřební družstva
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:108.1953
107/1953 Sb. 31. 12. 1953 Zákon o devisovém hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:107.1953
106/1953 Sb. 31. 12. 1953 Zákon o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:106.1953
105/1953 Sb. 31. 12. 1953 Zákon o místním průmyslu a komunálním hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:105.1953
104/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Galantě a v Senci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:104.1953
103/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení o rejstříku trestů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:103.1953
102/1953 Sb. 31. 12. 1953 Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:102.1953
101/1953 Sb. 31. 12. 1953 Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:101.1953
100/1953 Sb. 30. 12. 1953 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:100.1953
99/1953 Sb. 28. 12. 1953 Vyhláška o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:099.1953
98/1953 Sb. 28. 12. 1953 Nařízení o změnách v organisaci vysokých škol
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:098.1953
97/1953 Sb. 28. 12. 1953 Nařízení o vysoké stranické škole při Ústředním výboru Komunistické strany Československa
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:097.1953
96/1953 Sb. 28. 12. 1953 Nařízení o Hydrometeorologickém ústavu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:096.1953
95/1953 Sb. 22. 12. 1953 Nařízení o organisaci státního požárního dozoru a požární ochrany
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:095.1953
94/1953 Sb. 21. 12. 1953 Nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:094.1953
93/1953 Sb. 21. 12. 1953 Nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru státního úřadu statistického
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:093.1953
92/1953 Sb. 16. 12. 1953 Nařízení, kterým se zřizuje Ústřední správa vodního hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:092.1953
91/1953 Sb. 12. 12. 1953 Nařízení o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.) a o některých přílohách k této úmluvě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:091.1953
90/1953 Sb. 12. 12. 1953 Nařízení, kterým se provádí ustanovení §4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:090.1953
89/1953 Sb. 14. 11. 1953 Nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1953
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:089.1953
88/1953 Sb. 4. 11. 1953 Nařízení, kterým se upravuje výše státního dětského příspěvku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:088.1953
87/1953 Sb. 4. 11. 1953 Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vody
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:087.1953
86/1953 Sb. 30. 10. 1953 Nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:086.1953
85/1953 Sb. 21. 10. 1953 Nařízení, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:085.1953
84/1953 Sb. 21. 10. 1953 Nařízení o úpravě pojistného národního pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:084.1953
83/1953 Sb. 7. 10. 1953 Nařízení, jímž se mění a doplňují sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:083.1953
82/1953 Sb. 1. 10. 1953 Nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:082.1953
81/1953 Sb. 1. 10. 1953 Ústavní zákon o řízení národních výborů vládou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:081.1953
80/1953 Sb. 26. 9. 1953 Nařízení o změně působnosti ve věcech zdravotnických škol
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:080.1953
79/1953 Sb. 26. 9. 1953 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:079.1953
78/1953 Sb. 14. 9. 1953 Nariadenie o novej organizácii povereníctev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:078.1953
77/1953 Sb. 14. 9. 1953 Nařízení o nové organisaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:077.1953
76/1953 Sb. 14. 9. 1953 Nařízení o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:076.1953
75/1953 Sb. 14. 9. 1953 Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:075.1953
74/1953 Sb. 3. 9. 1953 Nařízení o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:074.1953
73/1953 Sb. 1. 9. 1953 Nařízení o vyznamenáních a čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:073.1953
72/1953 Sb. 29. 8. 1953 Nařízení o řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:072.1953
71/1953 Sb. 29. 8. 1953 Nařízení o odborných školách pro vzdělání mistrů výrobního výcviku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:071.1953
70/1953 Sb. 26. 8. 1953 Nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:070.1953
69/1953 Sb. 7. 8. 1953 Vyhláška o úplném znění vládního nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:069.1953
68/1953 Sb. 7. 8. 1953 Vyhláška o úplném znění zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:068.1953
67/1953 Sb. 31. 7. 1953 Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:067.1953
66/1953 Sb. 31. 7. 1953 Nařízení o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1953:066.1953

V roce 1953 bylo publikováno 115 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,221 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).