Sbírka zákonů
ročník 2016

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
466/2016 Sb. 30. 12. 2016 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:466.2016
465/2016 Sb. 30. 12. 2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:465.2016
464/2016 Sb. 30. 12. 2016 Vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:464.2016
463/2016 Sb. 30. 12. 2016 Vyhláška, kterou se mění vyhlášk ač. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:463.2016
462/2016 Sb. 30. 12. 2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:462.2016
461/2016 Sb. 30. 12. 2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:461.2016
460/2016 Sb. 30. 12. 2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:460.2016
459/2016 Sb. 30. 12. 2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:459.2016
458/2016 Sb. 30. 12. 2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:458.2016
457/2016 Sb. 30. 12. 2016 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:457.2016
456/2016 Sb. 29. 12. 2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:456.2016
455/2016 Sb. 29. 12. 2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:455.2016
454/2016 Sb. 29. 12. 2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:454.2016
453/2016 Sb. 29. 12. 2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:453.2016
452/2016 Sb. 29. 12. 2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:452.2016
451/2016 Sb. 29. 12. 2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonč. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:451.2016
450/2016 Sb. 27. 12. 2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:450.2016
449/2016 Sb. 27. 12. 2016 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:449.2016
448/2016 Sb. 27. 12. 2016 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:448.2016
447/2016 Sb. 27. 12. 2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:447.2016
446/2016 Sb. 27. 12. 2016 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2017
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:446.2016
445/2016 Sb. 27. 12. 2016 Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:445.2016
444/2016 Sb. 27. 12. 2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:444.2016
443/2016 Sb. 27. 12. 2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:443.2016
442/2016 Sb. 27. 12. 2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:442.2016
441/2016 Sb. 23. 12. 2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:441.2016
440/2016 Sb. 23. 12. 2016 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:440.2016
439/2016 Sb. 23. 12. 2016 Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:439.2016
438/2016 Sb. 23. 12. 2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:438.2016
437/2016 Sb. 23. 12. 2016 Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:437.2016
436/2016 Sb. 23. 12. 2016 Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS-st. 44/16 k interpretaci §7 odst. 2 zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:436.2016
435/2016 Sb. 23. 12. 2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:435.2016
434/2016 Sb. 23. 12. 2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:434.2016
433/2016 Sb. 23. 12. 2016 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:433.2016
432/2016 Sb. 23. 12. 2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:432.2016
431/2016 Sb. 23. 12. 2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištěných vkladů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:431.2016
430/2016 Sb. 23. 12. 2016 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:430.2016
429/2016 Sb. 23. 12. 2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:429.2016
428/2016 Sb. 23. 12. 2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:428.2016
427/2016 Sb. 23. 12. 2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:427.2016
426/2016 Sb. 23. 12. 2016 Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:426.2016
425/2016 Sb. 23. 12. 2016 Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:425.2016
424/2016 Sb. 23. 12. 2016 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:424.2016
423/2016 Sb. 23. 12. 2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:423.2016
422/2016 Sb. 23. 12. 2016 Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:422.2016
421/2016 Sb. 21. 12. 2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:421.2016
420/2016 Sb. 19. 12. 2016 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:420.2016
419/2016 Sb. 19. 12. 2016 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:419.2016
418/2016 Sb. 19. 12. 2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:418.2016
417/2016 Sb. 19. 12. 2016 Vyhláška o některých způsobech označování potravin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2016:417.2016

V roce 2016 bylo publikováno 466 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 10 stran v čase 0,229 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).