Sbírka zákonů
ročník 2005

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
554/2005 Sb. 30. 12. 2005 Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2285 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00554.2005
553/2005 Sb. 30. 12. 2005 Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony
e-SbírkaPDF   2285 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00553.2005
552/2005 Sb. 30. 12. 2005 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
e-SbírkaPDF   2285 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00552.2005
551/2005 Sb. 30. 12. 2005 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
e-SbírkaPDF   1344 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00551.2005
550/2005 Sb. 30. 12. 2005 Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006
e-SbírkaPDF   1344 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00550.2005
549/2005 Sb. 30. 12. 2005 Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
e-SbírkaPDF   1344 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00549.2005
548/2005 Sb. 30. 12. 2005 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
e-SbírkaPDF   1344 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00548.2005
547/2005 Sb. 30. 12. 2005 Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru a finančních dopadů z dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ve prospěch České národní banky
e-SbírkaPDF   1344 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00547.2005
546/2005 Sb. 30. 12. 2005 Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
e-SbírkaPDF   2660 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00546.2005
545/2005 Sb. 30. 12. 2005 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
e-SbírkaPDF   2660 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00545.2005
544/2005 Sb. 30. 12. 2005 Zákon o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně
e-SbírkaPDF   2660 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00544.2005
543/2005 Sb. 30. 12. 2005 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
e-SbírkaPDF   9299 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00543.2005
542/2005 Sb. 30. 12. 2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem
e-SbírkaPDF   4812 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00542.2005
541/2005 Sb. 30. 12. 2005 Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
e-SbírkaPDF   4812 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00541.2005
540/2005 Sb. 30. 12. 2005 Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
e-SbírkaPDF   4812 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00540.2005
539/2005 Sb. 30. 12. 2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1137 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00539.2005
538/2005 Sb. 30. 12. 2005 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 372/2004 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí
e-SbírkaPDF   1137 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00538.2005
537/2005 Sb. 30. 12. 2005 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1137 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00537.2005
536/2005 Sb. 30. 12. 2005 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1137 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00536.2005
535/2005 Sb. 30. 12. 2005 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1137 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00535.2005
534/2005 Sb. 30. 12. 2005 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady)
e-SbírkaPDF   1137 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00534.2005
533/2005 Sb. 30. 12. 2005 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   4996 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00533.2005
532/2005 Sb. 29. 12. 2005 Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
e-SbírkaPDF   7174 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00532.2005
531/2005 Sb. 29. 12. 2005 Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2005, vyhlášený dne 20. prosince 2005, ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 6 a 7 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 253/2003 Sb., a ustanovení čl. VI části třetí zákona č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony
e-SbírkaPDF   2505 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00531.2005
530/2005 Sb. 29. 12. 2005 Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2505 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00530.2005
529/2005 Sb. 29. 12. 2005 Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
e-SbírkaPDF   8480 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00529.2005
528/2005 Sb. 29. 12. 2005 Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
e-SbírkaPDF   8480 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00528.2005
527/2005 Sb. 29. 12. 2005 Vyhláška o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)
e-SbírkaPDF   8480 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00527.2005
526/2005 Sb. 29. 12. 2005 Vyhláška o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)
e-SbírkaPDF   8480 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00526.2005
525/2005 Sb. 29. 12. 2005 Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací
e-SbírkaPDF   8480 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00525.2005
524/2005 Sb. 29. 12. 2005 Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
e-SbírkaPDF   8480 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00524.2005
523/2005 Sb. 29. 12. 2005 Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor
e-SbírkaPDF   8480 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00523.2005
522/2005 Sb. 29. 12. 2005 Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
e-SbírkaPDF   8480 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00522.2005
521/2005 Sb. 28. 12. 2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
e-SbírkaPDF   641 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00521.2005
520/2005 Sb. 28. 12. 2005 Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
e-SbírkaPDF   641 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00520.2005
519/2005 Sb. 28. 12. 2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 656/2004 Sb.
e-SbírkaPDF   641 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00519.2005
518/2005 Sb. 28. 12. 2005 Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006
e-SbírkaPDF   641 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00518.2005
517/2005 Sb. 28. 12. 2005 Nařízení vlády, kterým se mění termín nabytí účinnosti některých nařízení vlády, týkajících se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů
e-SbírkaPDF   641 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00517.2005
516/2005 Sb. 28. 12. 2005 Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance územního finančního orgánu
e-SbírkaPDF   3572 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00516.2005
515/2005 Sb. 28. 12. 2005 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3572 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00515.2005
514/2005 Sb. 28. 12. 2005 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3572 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00514.2005
513/2005 Sb. 28. 12. 2005 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3572 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00513.2005
512/2005 Sb. 28. 12. 2005 Nařízení vlády o stanovení rozsahu poštovního oprávnění
e-SbírkaPDF   3572 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00512.2005
511/2005 Sb. 28. 12. 2005 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb.
e-SbírkaPDF   3572 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00511.2005
510/2005 Sb. 28. 12. 2005 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb.
e-SbírkaPDF   3572 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00510.2005
509/2005 Sb. 28. 12. 2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu
e-SbírkaPDF   2017 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00509.2005
508/2005 Sb. 28. 12. 2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory, ve znění vyhlášky č. 317/2003 Sb.
e-SbírkaPDF   2017 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00508.2005
507/2005 Sb. 28. 12. 2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
e-SbírkaPDF   2017 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00507.2005
506/2005 Sb. 28. 12. 2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2017 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00506.2005
505/2005 Sb. 28. 12. 2005 Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima
e-SbírkaPDF   2017 kB
ECLI:CZ:SB:2005:00505.2005

V roce 2005 bylo publikováno 554 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 12 stran v čase 0.135 ms (z toho 0.018 ms NoSQL).