Sbírka zákonů
ročník 2023

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
331/2023 Sb.
(méně než 10 dnů)
10. 11. 2023 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:331.2023
330/2023 Sb.
(méně než 10 dnů)
10. 11. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:330.2023
329/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 11. 2023 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 04/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:329.2023
328/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 11. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:328.2023
327/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 11. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:327.2023
326/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 11. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:326.2023
325/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 11. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:325.2023
324/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 11. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:324.2023
323/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 11. 2023 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:323.2023
322/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
31. 10. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:322.2023
321/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
31. 10. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:321.2023
320/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
31. 10. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:320.2023
319/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
31. 10. 2023 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:319.2023
318/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
31. 10. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:318.2023
317/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
31. 10. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:317.2023
316/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
20. 10. 2023 Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2024
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:316.2023
315/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
20. 10. 2023 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:315.2023
314/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
20. 10. 2023 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových a dodatečných voleb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:314.2023
313/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
20. 10. 2023 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:313.2023
312/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
20. 10. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:312.2023
311/2023 Sb.
(méně než 30 dnů)
20. 10. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:311.2023
310/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
13. 10. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech, ve znění vyhlášky č. 181/2021 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:310.2023
309/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
13. 10. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění vyhlášky č. 374/2020 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:309.2023
308/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
13. 10. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:308.2023
307/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
13. 10. 2023 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:307.2023
306/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
13. 10. 2023 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:306.2023
305/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
11. 10. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:305.2023
304/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
6. 10. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:304.2023
303/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
6. 10. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:303.2023
302/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
6. 10. 2023 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. září 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 59/23 k rozhodování o nákladech řízení podle §142 občanského soudního řádu v řízeních majících povahu iudicii duplicis
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:302.2023
301/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 9. 2023 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle §28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2024
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:301.2023
300/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 9. 2023 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:300.2023
299/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 9. 2023 Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:299.2023
298/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 9. 2023 Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:298.2023
297/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 9. 2023 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu a cenového rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:297.2023
296/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 9. 2023 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2023, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2023
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:296.2023
295/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 9. 2023 Nález Ústavního soudu ze dne 6. září 2023 sp. zn. Pl. ÚS 31/23 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Holubice č. 1/2019, tržní řád
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:295.2023
294/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 9. 2023 Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Hradec Králové" po 5 000 Kč
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:294.2023
293/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 9. 2023 Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2023
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:293.2023
292/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 9. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:292.2023
291/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 9. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:291.2023
290/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 9. 2023 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. září 2023
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:290.2023
289/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 9. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:289.2023
288/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 9. 2023 Nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:288.2023
287/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 9. 2023 Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:287.2023
286/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 9. 2023 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:286.2023
285/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 9. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:285.2023
284/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 9. 2023 Zákon o preventivní restrukturalizaci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:284.2023
283/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 9. 2023 Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:283.2023
282/2023 Sb.
(méně než 60 dnů)
19. 9. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:282.2023

V roce 2023 bylo publikováno 331 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 7 stran v čase 0,221 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).