Sbírka zákonů
ročník 2004

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
600/2004 Sb. 6. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:600.2004
599/2004 Sb. 6. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:599.2004
598/2004 Sb. 6. 12. 2004 Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:598.2004
597/2004 Sb. 3. 12. 2004 Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 2 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:597.2004
596/2004 Sb. 3. 12. 2004 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují Emisní podmínky státních pokladničních poukázek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:596.2004
595/2004 Sb. 3. 12. 2004 Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:595.2004
594/2004 Sb. 3. 12. 2004 Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:594.2004
593/2004 Sb. 29. 11. 2004 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:593.2004
592/2004 Sb. 29. 11. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:592.2004
591/2004 Sb. 29. 11. 2004 Nařízení vlády, kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:591.2004
590/2004 Sb. 29. 11. 2004 Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:590.2004
589/2004 Sb. 3. 12. 2004 Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:589.2004
588/2004 Sb. 29. 11. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:588.2004
587/2004 Sb. 29. 11. 2004 Zákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:587.2004
586/2004 Sb. 29. 11. 2004 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:586.2004
585/2004 Sb. 29. 11. 2004 Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:585.2004
584/2004 Sb. 26. 11. 2004 Nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení slov „představitelům státní moci a některých orgánů1)“ v §1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:584.2004
583/2004 Sb. 26. 11. 2004 Nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Nezvěstice č. 1/2001 ze dne 12. března 2001 o chovu a držení zvířat na území obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:583.2004
582/2004 Sb. 26. 11. 2004 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:582.2004
581/2004 Sb. 26. 11. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:581.2004
580/2004 Sb. 25. 11. 2004 Úplné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:580.2004
579/2004 Sb. 25. 11. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:579.2004
578/2004 Sb. 25. 11. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:578.2004
577/2004 Sb. 25. 11. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:577.2004
576/2004 Sb. 25. 11. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:576.2004
575/2004 Sb. 23. 11. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění vyhlášky č. 13/2003 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:575.2004
574/2004 Sb. 22. 11. 2004 Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:574.2004
573/2004 Sb. 22. 11. 2004 Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:573.2004
572/2004 Sb. 22. 11. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:572.2004
571/2004 Sb. 19. 11. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:571.2004
570/2004 Sb. 19. 11. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 387/2003 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:570.2004
569/2004 Sb. 19. 11. 2004 Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:569.2004
568/2004 Sb. 11. 11. 2004 Nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:568.2004
567/2004 Sb. 11. 11. 2004 Nález Ústavního soudu ze dne 21. září 2004 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 582/1998 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 3/2003
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:567.2004
566/2004 Sb. 11. 11. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:566.2004
565/2004 Sb. 11. 11. 2004 Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2005
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:565.2004
564/2004 Sb. 10. 11. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:564.2004
563/2004 Sb. 10. 11. 2004 Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:563.2004
562/2004 Sb. 10. 11. 2004 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:562.2004
561/2004 Sb. 10. 11. 2004 Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:561.2004
560/2004 Sb. 9. 11. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:560.2004
559/2004 Sb. 9. 11. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:559.2004
558/2004 Sb. 9. 11. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:558.2004
557/2004 Sb. 9. 11. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:557.2004
556/2004 Sb. 9. 11. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:556.2004
555/2004 Sb. 9. 11. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:555.2004
554/2004 Sb. 9. 11. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:554.2004
553/2004 Sb. 8. 11. 2004 Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:553.2004
552/2004 Sb. 5. 11. 2004 Vyhláška o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:552.2004
551/2004 Sb. 5. 11. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:551.2004

V roce 2004 bylo publikováno 700 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 3 z celkem 14 stran v čase 0,218 ms (z toho 0,030 ms NoSQL).