Sbírka zákonů
ročník 2004

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
500/2004 Sb. 24. 9. 2004 Zákon správní řád
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:500.2004
499/2004 Sb. 23. 9. 2004 Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:499.2004
498/2004 Sb. 22. 9. 2004 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:498.2004
497/2004 Sb. 22. 9. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:497.2004
496/2004 Sb. 22. 9. 2004 Vyhláška o elektronických podatelnách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:496.2004
495/2004 Sb. 22. 9. 2004 Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:495.2004
494/2004 Sb. 21. 9. 2004 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:494.2004
493/2004 Sb. 21. 9. 2004 Nařízení vlády, kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:493.2004
492/2004 Sb. 21. 9. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:492.2004
491/2004 Sb. 21. 9. 2004 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:491.2004
490/2004 Sb. 17. 9. 2004 Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:490.2004
489/2004 Sb. 15. 9. 2004 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:489.2004
488/2004 Sb. 15. 9. 2004 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:488.2004
487/2004 Sb. 15. 9. 2004 Vyhláška o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:487.2004
486/2004 Sb. 9. 9. 2004 Úplné znění zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:486.2004
485/2004 Sb. 9. 9. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:485.2004
484/2004 Sb. 7. 9. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:484.2004
483/2004 Sb. 7. 9. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:483.2004
482/2004 Sb. 7. 9. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:482.2004
481/2004 Sb. 7. 9. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:481.2004
480/2004 Sb. 7. 9. 2004 Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:480.2004
479/2004 Sb. 3. 9. 2004 Vyhláška Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:479.2004
478/2004 Sb. 3. 9. 2004 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:478.2004
477/2004 Sb. 31. 8. 2004 Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:477.2004
476/2004 Sb. 26. 8. 2004 Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2004 ve věci návrhu na zrušení §5 odst. 1 poslední věty, §8 odst. 4 a §41 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:476.2004
475/2004 Sb. 26. 8. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:475.2004
474/2004 Sb. 24. 8. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:474.2004
473/2004 Sb. 24. 8. 2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:473.2004
472/2004 Sb. 24. 8. 2004 Zákon o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby části dálnice D8
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:472.2004
471/2004 Sb. 18. 8. 2004 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:471.2004
470/2004 Sb. 18. 8. 2004 Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:470.2004
469/2004 Sb. 13. 8. 2004 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:469.2004
468/2004 Sb. 13. 8. 2004 Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:468.2004
467/2004 Sb. 13. 8. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:467.2004
466/2004 Sb. 13. 8. 2004 Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:466.2004
465/2004 Sb. 11. 8. 2004 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:465.2004
464/2004 Sb. 11. 8. 2004 Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:464.2004
463/2004 Sb. 11. 8. 2004 Nařízení vlády, kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:463.2004
462/2004 Sb. 11. 8. 2004 Úplné znění zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:462.2004
461/2004 Sb. 11. 8. 2004 Úplné znění zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:461.2004
460/2004 Sb. 11. 8. 2004 Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:460.2004
459/2004 Sb. 10. 8. 2004 Vyhláška o vydání zlatých mincí „Novogotika - zámek Hluboká“ po 2 000 Kč
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:459.2004
458/2004 Sb. 10. 8. 2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:458.2004
457/2004 Sb. 10. 8. 2004 Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:457.2004
456/2004 Sb. 5. 8. 2004 Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:456.2004
455/2004 Sb. 5. 8. 2004 Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení změny plánu přidělení kmitočtových pásem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:455.2004
454/2004 Sb. 5. 8. 2004 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Miroslavské kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:454.2004
453/2004 Sb. 4. 8. 2004 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:453.2004
452/2004 Sb. 4. 8. 2004 Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:452.2004
451/2004 Sb. 30. 7. 2004 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2004 - 2007, 3,95 %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2004:451.2004

V roce 2004 bylo publikováno 700 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 5 z celkem 14 stran v čase 0,217 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).